Ánh sáng của lòng tốt và tình yêu thương tràn khắp không gian.