Những điều cơ bản về thiền

“Thiền” không phải là một từ chỉ một pháp tu huyền bí đưa con người đến cõi giới khác trong tâm trí. “Thiền” cũng không phải là một từ mô tả dạng kỷ luật mà chỉ một số người mới có thể áp dụng được. “Thiền” chỉ đơn giản là một phương pháp tự rèn […]