Dựa vào niềm tin tâm linh để tìm thấy sự an tĩnh trong tâm hồn.