Tình thương yêu chân thành mang một sức mạnh to lớn.