Tò mò là nền tảng cho phát triển bản thân nhưng phải có chừng mực.