Dạy con tôn trọng tình bạn, đoàn kết và phối hợp cùng nhau.