Chăm sóc và quan sát cơ thể mình một cách sâu sắc.