Chạm lấy lẽ sống để kiến tạo một cuộc đời ý nghĩa, đáng sống.