Quay vào bên trong để lắng nghe và có mặt trọn vẹn với chính mình.