Thay đổi tâm tính là lúc tạo sự chuyển biến cho cuộc đời mình.