Trân trọng bản thân và người khác giúp chúng ta hạnh phúc hơn.