Thực hành chánh niệm bằng âm thanh, phù hợp với trẻ 5 tuổi.