Chỉ có lòng dũng cảm mới giúp chúng ta vượt qua nguy hiểm.