Sống chánh niệm với nhũng gì đang có, bạn tìm thấy bình yên.