Xây dựng ý thức trách nhiệm với bản thân và gia đình.