Khi biết cách tận dụng sự sáng tạo của bản thân, cùng với tiếp nạp thêm những kiến thức bổ ích, chúng ta luôn có thể tìm ra giải pháp tối ưu để giải quyết mọi vấn đề.