Bất kỳ ai cũng phải trải qua những bài học của riêng mình để trưởng thành. Và vì thế, để giúp đỡ người khác khi họ đang đau khổ, bạn phải thực sự cho họ không gian thay vì can thiệp vào tiến trình chữa lành của họ.