Bạn hạnh phúc khi trái tim rộng mở và chứa đầy yêu thương.