Ngã để rồi đứng dậy và bước tiếp. Điều tuyệt diệu nằm ở ngay hiện tại này. Thế nên, dù có buồn đến mấy, có đau đến mấy, nhưng ta vẫn hãy biết ơn quá khứ và, quên nó đi! Đến lúc ta sống cho hiện tại của mình rồi.