Cha mẹ thực hành chánh niệm là trao tặng con bình an, hạnh phúc.