Sự hòa hợp trong gia đình là bước đầu tiên để tạo những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.