Thực tập để thấy được mối liên hệ giữa các yếu tố trên cơ thể với thiên nhiên.