Hòa hợp với tự nhiên, hòa hợp với chính mình dựa trên nền tảng đạo đức, là cơ sở chính yếu để mỗi chúng ta có thể chạm đến cảm giác hạnh phúc vẹn tròn.