Tôn trọng lẫn nhau là bước đầu tiên để cha mẹ và con cái có thể sống hòa hợp.