Hướng dẫn con thực hành lòng trắc ẩn với bản thân, phù hợp với trẻ từ 6 đến 10 tuổi.