Khi ta hòa mình vào thiên nhiên, cũng là lúc ta kết nối với chính mình, với sự nhiệm màu của thực tại.