Thỉnh thoảng, áp lực cuộc sống cuốn bạn xa khỏi việc khẳng định giá trị bản thân, đến mức bạn quên mất những giá trị cốt lõi của chính bạn