Những thay đổi tích cực trong hôm nay chính là kiến tạo ngày mai.