Dạy con đón nhận sự đa dạng và tôn trọng sự khác biệt.