Trong ta luôn có một người bạn tốt sẵn lòng cùng ta giải quyết mọi vấn đề.