Gửi lời cảm ơn đến những người hỗ trợ bạn trước khi ngủ.