Lắng nghe chính mình để cảm thấu những điều quan trọng trong cuộc đời.