Chánh niệm trong công việc giúp tăng năng suất và tăng khả năng phục hồi.