Nương tựa năng lượng của ánh sáng và dùng hơi thở có ý thức để chữa lành.