Hướng dẫn căn bản cho người mới thực hành chánh niệm.