Dường như trong sâu thẳm mỗi người, chúng ta đều có một chút nào đó của người nông dân Siberia, muốn khám phá một điều gì đó, mong đợi một điều gì đó?