Nhận diện bản thân một cách trung thực là cách lấy lại sự tự tin.