Không riêng gì truyền thông hay nghệ thuật, tất cả mọi công việc đều cần đến tư duy sáng tạo; bởi đây là nền tảng để chúng ta tạo ra những sản phẩm sáng tạo và có tính ứng dụng cao.