Chăm sóc bản thân bằng lòng trắc ẩn và sự kiên nhẫn.