Sự tập trung không phải bẩm sinh mà có thể rèn luyện.