Sự tập trung có thể phát triển nếu rèn luyện đúng cách.