Cho đi là sống với tâm thiện và đạt đến sự bình an.