Hiếu thảo là đức tính quý giá nhất mà một người cần có.