Khi còn giữ được niềm tin cho chính mình, bạn sẽ còn đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.