Thai giáo bằng ngôn ngữ giúp con phát triển EQ từ trong bụng mẹ.