Trái tim là ngọn đuốc soi sáng đường cho chúng ta về căn nhà quen thuộc.