Hạnh phúc là trân quý từng thứ nhỏ nhất, giản đơn nhất ngay hiện tại này.