Hãy đối với bản thân mình bằng sự từ bi, thấu cảm.