Một triết gia nói đại ý rằng: “Trong ngục tù của tâm trí, chính nạn nhân giữ chìa khóa mà lại không biết”.