Dũng cảm đối diện để chữa lành vết thương trong lòng để có thể là chính mình.